4.9 / 5.0

Op maat gemaakte behangmuren

Snelle GRATIS levering*

KRIJG 10% KORTING JOUW BESTELLING KLIK HIER
PRIJSMATCH!
Klik hier
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.wallsauce.com (onze site), hetzij als gast, hetzij als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u onze site niet te gebruiken.

Informatie over ons

Wallsauce.com is een site die wordt beheerd door Omega Sky Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08243582 en zijn gevestigd in 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is Wallsauce.com, Omega Sky Ltd, 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW-nummer is 150927120.

Wij zijn een besloten vennootschap.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij op onze site aanbieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze hele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te allen tijde buiten werking te stellen, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn voor uw toegang tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina van onze site voor uw eigen gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal op onze site is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd moet worden. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het vertrouwen dat de bezoeker van onze site, of iemand die op de hoogte is van de inhoud, in dergelijk materiaal stelt.

Onze site verandert regelmatig

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze site getoonde materiaal wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door de wet, het gewoonterecht of het recht van billijkheid.
  • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die een gebruiker lijdt in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van:
  • verlies van inkomen of inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en

veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze te voorzien was.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van fundamentele zaken, noch op enige andere aansprakelijkheid die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door onze site te gebruiken stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Transacties afgesloten via onze site

Contracten voor de levering van goederen die via onze site of als gevolg van uw bezoeken tot stand zijn gekomen, vallen onder onze leveringsvoorwaarden.

Materiaal uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar onze site, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet u zich houden aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

Al het materiaal dat u naar onze site uploadt, wordt door ons gebruikt en u geeft ons toestemming om het materiaal uitsluitend in verband met uw bestelling te gebruiken, tenzij wij uw schriftelijke toestemming krijgen om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te kopiëren, te verspreiden of aan derden bekend te maken. Behalve dat wij ons het recht voorbehouden uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u op onze site geplaatst of geüpload materiaal een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

Wij hebben het recht om materiaal of berichten die u op onze site plaatst, te verwijderen indien dit materiaal naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Virussen, hacken en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of van het downloaden door u van enig materiaal dat op de site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

Linken naar onze site

U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken. De website waarvan u een link maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Als u gebruik wilt maken van materiaal op onze site anders dan hierboven beschreven, richt uw verzoek dan aan info@wallsauce.com.

Links van onze site

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben [niet-]-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site [hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of enig ander relevant land].

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Wallsauce.com is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Omega Sky Limited.

Variaties

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze site.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, neem dan contact op met info@wallsauce.com.

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Select Your Currency

Australië $
Nieuw-Zeeland $
Canada $
Noorwegen Kr
Denemarken Kr
Portugal €
Europa €
Spanje €
Finland €
Zweden Kr
Frankrijk €
VAE $
Duitsland €
Groot Brittanië £
Italië €
Verenigde Staten $
Nederland €