Muurschilderingen op maat

GRATIS levering* in 3 tot 5 werkdagen

Search
Wishlist
Customer login
Cart
feefo4.8 / 5.0
Down arrowNetherlands
We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies Lees hier meer Ik ben het ermee eens
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.wallsauce.com (onze site), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de site gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze site geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan houdt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van het gebruik van onze site.

Informatie over ons

Wallsauce.com is een site die wordt beheerd door Omega Sky Limited ("We"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08243582 en hebben onze statutaire zetel in 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is Wallsauce.com, Omega Sky Ltd, 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW-nummer is 150927120.

We zijn een naamloze vennootschap.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de service die wij op onze site aanbieden in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site, of onze hele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u kiest voor een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, of als u deze ontvangt, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een derde partij bekendmaken. Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegekend, indien u naar onze mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Bij het gebruik van onze site moet u zich houden aan de bepalingen van onze aanvaardbaar gebruiksbeleid.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle afspraken die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door de auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst 

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal dat op onze site is geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop men moet vertrouwen. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat een bezoeker van onze site, of iemand die op de hoogte is van de inhoud van onze site, in dergelijke materialen stelt.

Onze site verandert regelmatig

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Elk materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn, en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van billijkheid.
  • Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade geleden door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van:
  • inkomensverlies of inkomstenverlies;
  • verlies van zaken;
  • winstderving of verlies van contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en

ongeacht of dit door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins wordt veroorzaakt, zelfs als dit te voorzien is.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Transacties afgesloten via onze site

Contracten voor de levering van goederen die via onze site of als gevolg van uw bezoek worden gevormd, worden beheerst door onze Voorwaarden en bepalingen van het aanbod.

Materiaal uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal naar onze site kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, dient u zich te houden aan de inhoudsnormen die in ons aanvaardbaar gebruiksbeleid. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie 

Al het materiaal dat u naar onze site uploadt, wordt door ons gebruikt en u geeft ons uw toestemming om het materiaal uitsluitend in verband met uw bestelling te gebruiken, tenzij wij uw schriftelijke toestemming krijgen om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te kopiëren, te verspreiden of aan derden bekend te maken. Behalve dat we ons het recht voorbehouden om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat het materiaal dat u op onze site plaatst of uploadt een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover derden, voor de inhoud of de nauwkeurigheid van het materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site wordt geplaatst.

Wij hebben het recht om materiaal dat u op onze site maakt te verwijderen indien dit naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons aanvaardbaar gebruiksbeleid.

Virussen, Hacking en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of het door u downloaden van materiaal dat op de site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

Koppeling naar onze site

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant bestaat.

U mag geen link maken van een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waarvan u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons aanvaardbaar gebruiksbeleid.

Indien u gebruik wenst te maken van ander materiaal op onze site dan hierboven beschreven, kunt u uw verzoek richten aan info@wallsauce.com

Links van onze site

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of schade die kan ontstaan door uw gebruik van deze sites of bronnen 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben [niet-]-exclusieve jurisdictie over elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site [hoewel we het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land] 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Wallsauce.com is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Omega Sky Limited.

Variaties

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, kunt u contact opnemen met info@wallsauce.com.

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Selecteer uw valuta

Australia Australië $New Zealand Nieuw-Zeeland $Canada Canada $Norway Noorwegen KrDenmark Denemarken KrPortugal Portugal €Europe Europa €Spain Spanje €Finland Finland €Sweden Zweden KrFrance Frankrijk €UAE VAE $Germany Duitsland €United Kingdom UK £Italy Italië €United States Verenigde Staten $The Netherlands Nederland €