4.9 / 5.0

Op maat gemaakte behangmuren

Snelle GRATIS levering*

KRIJG 10% KORTING JE MUURSCHILDERING KLIK HIER
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website www.wallsauce.com (onze site), hetzij als gast, hetzij als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze site.

Informatie over ons

Wallsauce.com is een site die wordt beheerd door Omega Sky Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08243582 en hebben ons hoofdkantoor op 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is Wallsauce.com, Omega Sky Ltd, 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW-nummer is 150927120.

Wij zijn een naamloze vennootschap.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze site op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze hele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina's van onze site voor uw persoonlijke raadpleging en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander op onze site geplaatst materiaal zijn niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door een bezoeker van onze site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Onze site verandert regelmatig

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of hem voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een gegeven moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze site getoonde materiaal wordt aangeboden zonder enige garantie, voorwaarden of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
  • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, inclusief:
  • verlies van inkomsten of inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilling van management- of kantoortijd; en

hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid, noch aan onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch aan enige andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Transacties Verricht via onze Site

Contracten voor de levering van goederen die tot stand komen via onze site of als gevolg van door u afgelegde bezoeken, worden beheerst door onze algemene leveringsvoorwaarden.

Materiaal uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar onze site, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u vrijwaart ons voor elke schending van die garantie.

Al het materiaal dat u uploadt naar onze site zal door ons worden gebruikt en u geeft ons uw toestemming om het materiaal uitsluitend te gebruiken in verband met uw bestelling, tenzij wij uw schriftelijke toestemming verkrijgen om dergelijk materiaal te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken aan derden voor welk doel dan ook. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze site is geplaatst of geüpload een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

Wij hebben het recht om elk materiaal of posting die u op onze site plaatst te verwijderen indien, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van materiaal dat op onze site is geplaatst, of op een website die eraan gekoppeld is.

Linken naar onze site

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site anders dan hierboven uiteengezet, gelieve uw verzoek te richten aan info@wallsauce.com

Links van onze site

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben [niet]-exclusieve jurisdictie over elke vordering die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site [hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of elk ander relevant land].

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Wallsauce.com is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Omega Sky Limited.

Variaties

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, kunt u contact opnemen met info@wallsauce.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

Select Your Currency

Australië $Nieuw-Zeeland $Canada $Noorwegen KrDenemarken KrPortugal €Europa €Spanje €Finland €Zweden KrFrankrijk €VAE $Duitsland €Groot Brittanië £Italië €Verenigde Staten $Nederland €