4.9 / 5.0

Op maat gemaakte behangmuren

Snelle GRATIS levering*

KRIJG 10% KORTING JOUW BESTELLING KLIK HIER
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Beleid voor acceptabel gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze website www.wallsauce.com (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met, en instemt met, al het beleid in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat onze voorwaarden voor websitegebruik aanvult.

www.wallsauce.com is een site die wordt beheerd door Omega Sky Limited (wij of ons). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08243582 en wij zijn gevestigd in 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is Unit 1 Union Court, Alan Ramsbottom Way, Great Harwood, Blackburn, BB6 7FD. Ons BTW-nummer is 150927120.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, dan wel een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • met het doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te trachten te schaden.
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
 • Het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam).
 • Opzettelijk gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die bedoeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Je bent het er ook mee eens:

 • Geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden van de website.
 • Zich niet onbevoegd toegang te verschaffen, te hinderen, te beschadigen of te verstoren:
 • enig deel van onze site;
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
 • apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.

Interactieve diensten

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, waaronder, zonder beperking:

 • Live chat.
 • Prikborden.
 • Maak je eigen muurschildering

Wanneer wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of dit menselijk of technisch is).

Wij zullen ons best doen om mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst op onze site, en wij zullen in elk geval beslissen of het passend is om de betreffende dienst te modereren (met inbegrip van het soort moderatie dat moet worden gebruikt) in het licht van die risico's. Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op interactieve diensten die wij op onze site aanbieden, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

Voor het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is de toestemming van de ouder of voogd vereist. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan een interactieve dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet waterdicht is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten worden gewezen op de potentiële risico's voor hen.

Wanneer wij een interactieve dienst modereren, zullen wij u normaal gesproken een manier geven om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem voordoen.

Inhoudelijke normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

U moet zowel de geest als de letter van de volgende normen naleven. De normen gelden zowel voor elk deel van een bijdrage als voor het geheel.

De bijdragen moeten:

 • Wees nauwkeurig (waar ze feiten vermelden).
 • oprecht zijn (waar zij meningen verkondigen).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden gepost.

Bijdragen mogen niet:

 • geen inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van anderen.
 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • die iemand kan misleiden.
 • in strijd zijn met een wettelijke verplichting jegens een derde, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot vertrouwen.
 • Bevorderen van illegale activiteiten.
 • bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • andere personen kunnen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet zo is.
 • Geen onwettige handelingen zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik propageren, bevorderen of ondersteunen.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen inzicht bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer er sprake is van een inbreuk op dit beleid, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de website waarop u toestemming hebt om onze site te gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een bericht of materiaal dat door u naar onze site is geüpload.
 • Een waarschuwing voor jou.
 • Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties als wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze site.

Select Your Currency

Australië $
Nieuw-Zeeland $
Canada $
Noorwegen Kr
Denemarken Kr
Portugal €
Europa €
Spanje €
Finland €
Zweden Kr
Frankrijk €
VAE $
Duitsland €
Groot Brittanië £
Italië €
Verenigde Staten $
Nederland €