4.9 / 5.0

Op maat gemaakte behangmuren

Snelle GRATIS levering*

KRIJG 10% KORTING JE MUURSCHILDERING KLIK HIER
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Beleid voor acceptabel gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze website www.wallsauce.com (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u alle beleidslijnen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, die een aanvulling vormen op onze voorwaarden voor websitegebruik, aanvaardt en ermee instemt zich daaraan te houden.

www.wallsauce.com is een site die wordt beheerd door Omega Sky Limited (wij of ons). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsnummer 08243582 en wij hebben ons hoofdkantoor op 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW-nummer is 150927120.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of trachten te berokkenen.
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
 • Ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verlokkingen (spam) te verzenden of te doen verzenden.
 • Het bewust verzenden van gegevens, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Je gaat ook akkoord:

 • Geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden voor websitegebruik.
 • Zich niet ongeoorloofd toegang te verschaffen, te hinderen, te beschadigen of te verstoren:
 • elk deel van onze site;
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
 • apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

Interactieve diensten

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, inclusief, zonder beperking:

 • Live chat.
 • Bulletin boards.
 • Maak je eigen muurschildering

Wanneer wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of dit menselijk of technisch is).

Wij zullen ons best doen om alle mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en wij zullen in elk afzonderlijk geval beslissen of het gepast is om in het licht van die risico's gebruik te maken van moderatie van de desbetreffende dienst (met inbegrip van het soort moderatie dat moet worden gebruikt). Wij zijn echter niet verplicht toezicht te houden op de interactieve diensten die wij op onze site aanbieden of deze te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

Voor het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is de toestemming van de ouder of voogd vereist. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan een interactieve dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de potentiële risico's voor hen.

Wanneer wij een interactieve dienst modereren, zullen wij u normaal gesproken een manier geven om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem voordoen.

Normen voor de inhoud

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

U moet de volgende normen niet alleen naar de letter maar ook naar de geest naleven. De normen gelden zowel voor elk deel van een bijdrage als voor het geheel.

Bijdragen moeten:

 • Wees nauwkeurig (waar zij feiten vermelden).
 • oprecht zijn (wanneer zij meningen verkondigen).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden geplaatst.

Bijdragen mogen niet:

 • Inbreuk maken op een auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld bevorderen.
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te bevorderen.
 • Iemand kunnen misleiden.
 • in strijd zijn met een wettelijke verplichting tegenover een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Illegale activiteiten promoten.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken.
 • andere personen zou kunnen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • gebruikt worden om u uit te geven voor een andere persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een andere persoon verkeerd voor te stellen.
 • de indruk wekken dat ze van ons uitgaan, als dat niet het geval is.
 • Onwettige handelingen, zoals (slechts bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik, te bepleiten, te bevorderen of te helpen.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer er sprake is van een inbreuk op dit beleid, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de website op basis waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of één van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige posting of materiaal dat door u naar onze site is geüpload.
 • Een waarschuwing voor u.
 • Juridische stappen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten op schadevergoedingsbasis (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Select Your Currency

Australië $Nieuw-Zeeland $Canada $Noorwegen KrDenemarken KrPortugal €Europa €Spanje €Finland €Zweden KrFrankrijk €VAE $Duitsland €Groot Brittanië £Italië €Verenigde Staten $Nederland €